Obchodné podmienky

 1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

  Online Living s.r.o.

  (Ďalej len ako "Všeobecné obchodné podmienky" alebo "VOP")

  1. VYMEDZENIE POJMOV

  "eshop" sa v týchto Všeobecných obchodných podmienkach rozumie internetový obchod Predávajúceho prevádzkovaný na Webovej stránke.

  "Kupujúci" v týchto Všeobecných obchodných podmienkach predstavuje spoločné označenie pre Spotrebiteľa a Podnikateľa.

  "Občiansky zákonník" sa v týchto VOP rozumie zákon č. 89/2012 Zb. Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

  "Podnikateľ" sa v týchto Všeobecných obchodných podmienkach v súlade s ust. § 420 Občianskeho zákonníka rozumie taký zákazník Internetového obchodu Predávajúceho, ktorý samostatne vykonáva na vlastný účet a zodpovednosť zárobkovú činnosť živnostenským alebo obdobným spôsobom so zámerom činiť tak sústavne za účelom dosiahnutia zisku, a tiež taký zákazník Internetového obchodu Predávajúceho, ktorý s Predávajúcim uzatvára zmluvy súvisiace s vlastnou obchodnou, výrobnou alebo obdobnou činnosťou či pri samostatnom výkone svojho povolania, prípadne osoba, ktorá koná v mene alebo na účet podnikateľa v zmysle ust. § 420 ods. 1 Občianskeho zákonníka. Ak uvedie Kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo, potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov (ďalej v texte označovaný tiež ako "Kupujúci - Podnikateľ")

  "Predávajúci" sa v týchto Všeobecných obchodných podmienkach rozumie obchodná spoločnosť Online Living sro, IČO: 09433350, Spisová značka: C 335365 vedená v obchodnom registri Metského súdu v Prahe, Sídlo: Rybná 716/24, Staré Město,110 00 Praha, ktorá je podnikateľom v zmysle ust . § 420 Občianskeho zákonníka, alebo podľa okolností iná právnická osoba, s ktorou je predávajúci majetkovo prepojený.

  "Zmluvná strana" sa v týchto VOP rozumie predávajúci na strane jednej a Kupujúci na strane druhej.

  "Spotrebiteľ" sa v týchto Všeobecných obchodných podmienkach rozumie každá osoba, ktorá mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára s Predávajúcim zmluvu alebo s Predávajúcim inak koná a zároveň je zákazníkom Internetového obchodu Predávajúceho. V pochybnostiach pri výklade pojmu "Spotrebiteľ" sa primerane použije výklad tohto pojmu podľa ustanovenia § 419 Občianskeho zákonníka (ďalej v texte označovaný tiež ako "Kupujúci - Spotrebiteľ")

  "Správca" sa v článku. XI. týchto Všeobecných obchodných podmienok rozumie Predávajúci.

  "Webová stránka" sa v týchto Všeobecných obchodných podmienkach rozumejú internetové stránky https://www.scandishop.sk/

  1. PREDMET VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK
  1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky najmä upravujú vzájomné práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho pri predaji a kúpe tovaru od Predávajúceho Kupujúcemu a v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 Občianskeho zákonníka tiež ich vzájomné práva a povinnosti vzniknuté na základe kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a Kupujúcim ( ďalej len "kúpna zmluva" alebo "zmluva").
  2. Ak bude Kupujúci užívať aj ďalších služieb poskytovaných Predávajúcim, na ktoré sa vzťahujú osobitné zmluvné podmienky Distribútora, majú pre takéto služby príslušné zvláštne zmluvné podmienky prednosť pred týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.
  3. Akceptácia týchto Všeobecných obchodných podmienok Kupujúcim je podmienkou pre uzatváranie zmlúv s Predávajúcim najmä prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie na diaľku a / alebo eshopu a pre založenie používateľského účtu Kupujúceho v rámci webovej stránky Predávajúceho. Zriadením užívateľského účtu v rámci eshope, odoslaním objednávkového formulára Predávajúcemu a / alebo iným obdobným spôsobom urobí ponuku na uzavretie kúpnej zmluvy s Predávajúcim vyjadruje Kupujúci svoj bezvýhradný súhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a zaväzuje sa ich dodržiavať a zároveň udeľuje Predávajúcemu súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle čl. XI týchto Všeobecných obchodných podmienok. Bez vyjadrenia súhlasu s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami nemôže Kupujúci uzatvárať zmluvy s Predávajúcim, ani si zriadiť užívateľský účet v rámci webovej stránky.
  4. Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa pred uzavretím zmluvy zoznámil s týmito VOP, ktorch neoddeliteľnú súčasť tvoria oznámenie pred uzavretím zmluvy obsiahnutá v článku III, Reklamačný poriadok, Zásady ochrany osobných údajov a podmienky voľby "Spôsoby doručenia a platby", a že s nimi výslovne súhlasí, a to v znení platnom a účinnom v momente odoslania objednávky.

  III.           OZNÁMENIE PRED UZATVORENÍM KÚPNEJ ZMLUVY

  1. Kupujúci podaním objednávky tovaru prostredníctvom elektronickej komunikácie a / alebo na Webových stránkach Predávajúceho potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, že s nimi súhlasí a že mal možnosť sa s nimi oboznámiť v dostatočnom predstihu pred podaním objednávky.
  1. KÚPNA ZMLUVA
  1. Užívateľský účet. Na základe registrácie Kupujúceho vykonanej na Webovej stránke môže Kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet").
  2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je Kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je Kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené Kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú Predávajúcim považované za správne.
  3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu.
  4. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám a nákup tovaru za prípadne zvýhodnené ceny tretím osobám.
  1. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane týchto všeobecných obchodných podmienok).
  1. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.
  1. V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, možno vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania eshopu.
  1. Všetky ponuky a prezentácie tovaru umiestnené na webovom rozhraní eshopu sú informatívneho charakteru a Predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru. Zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim vzniká okamihom doručenia e-mailu potvrdzujúceho prijatia objednávky Kupujúceho (akceptáciou), ktorý bol Predávajúcim zaslaný elektronickou poštou Kupujúcemu na jeho e-mailovú adresu uvedenú v jeho objednávke. Predávajúci a Kupujúci týmto výslovne vylučujú aplikáciu ust. § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka na ich zmluvný vzťah.
  1. Kupujúci činí v rámci eshope jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy najprv tak, že požadované plnenia (tovaru) vloží do košíka. Pred zaslaním objednávky Predávajúcemu je Kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky Kupujúci vložil, pričom Kupujúci má možnosť zistiť a opraviť chyby vzniknuté pri zadávaní dát pred podaním objednávky. Kupujúci je povinný pri objednávaní tovaru uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. S ohľadom na to sú údaje uvedené v objednávke Predávajúcim považované za správne.
  1. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky jej obdržaní Kupujúcemu potvrdí formou e-mailu zaslaného elektronickou poštou na e-mailovú adresu Kupujúceho uvedenú v jeho objednávke. Zmluva uzatvorená medzi Kupujúcim a Predávajúcim bude uložená v elektronickom archíve Predávajúceho. Toto potvrdenie, ani jeho prípadné neodoslanie, však nemá vplyv na vznik zmluvy.
  1. Vzniknutú zmluvu je možné meniť alebo rušiť iba na základe dohody strán v súlade s týmito VOP alebo na základe zákonných dôvodov.
  1. Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať ponuku Kupujúceho vo forme podanej objednávky tovaru Predávajúceho alebo jej časť, a túto jednostranne odmietnuť, a to najmä v prípade, že Kupujúcim objednaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, nie je dostupné, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa príslušného tovaru alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena Kupujúcim objednaného tovaru a / alebo došlo k omylu, či chybe pri ponuke, identifikácii a opisu tovarov a / alebo k chybe alebo omylu pri zverejnení ceny na Webových stránkach Predávajúceho, a to z akéhokoľvek dôvodu. O tejto skutočnosti Predávajúci vyrozumie Kupujúceho informatívnym telefonicky, alebo e-mailom zaslaným na jeho e-mailovú adresu uvedenú v jeho objednávke. V prípade, že Kupujúci ešte pred vznikom zmluvy zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu za objednaný tovar, bude mu táto čiastka v prípade neprijatia jeho objednávky zo strany Predávajúceho vrátená na bankový účet, z ktorého bola kúpna cena hradená.
  1. Predávajúci si vyhradzuje právo vyhlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, ak došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitie platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho alebo súdneho orgánu, o takomto postupe bude Kupujúci informovaný. Ďalej si predávajúci vyhradzuje právo vyhlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzavretú, ak dôjde k neoprávnenému použitie zľavového alebo obdobného poukazu v rozpore s jeho podmienkami, najmä sa jedná o prípady keď: a) zľavový poukaz je použitý na iný tovar, než na ktoré bol určený; b) zľavový poukaz je použitý v spojení s inou zľavou, aj napriek tomu, že sčítanie týchto zliav nebolo výslovne zakázané; c) Predávajúci zistí, že zľavový poukaz už bol použitý. Kupujúci berie na vedomie, že v uvedených prípadoch nemôže kúpna zmluva platne vzniknúť a zároveň kupujúci berie na vedomie, že je predávajúci oprávnená požadovať okrem iného bezdôvodné obohatenie.

  2. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) ešte pred zaslaním potvrdzovacieho e-mailu Kupujúcemu požiadať Kupujúceho o dodatočné potvrdenie jeho objednávky (napríklad písomne formou e-mailu alebo telefonicky).
  1. Kupujúci týmto súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté Kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.
  1. Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k objednanému tovaru v zmysle ust. § 2132 Občianskeho zákonníka, v dôsledku čoho sa Kupujúci stane vlastníkom tovaru až úplným zaplatením kúpnej ceny podľa kúpnej zmluvy. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho, ktorý je spotrebiteľ, okamihom prevzatia tovaru od dopravcu, prípadne priamo od predávajúceho či inej osoby. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho, ktorý je podnikateľ, okamihom odovzdania tovaru Predávajúcim či inou osobou Kupujúcemu, resp. prvému dopravcovi. Rovnaký účinok prechodu nebezpečenstva škody na tovare, ak je Kupujúcim podnikateľ, má i tá situácia, kedy Kupujúci neprevezme tovar, hoci mu s ním predávajúci, dopravcu, či iná osoba umožnila nakladať. Škoda na veci, vzniknutá po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho, nemá vplyv na jeho povinnosť zaplatiť kúpnu cenu, ibaže predávajúci škodu spôsobil porušením svoje povinnosti.
  1. Ak je spoločne s tovarom Kupujúcemu Predávajúcim bezplatne poskytnúť akčné zvýhodnenie napr. bonus či dar, je príslušná darovacia zmluva medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatváraná s rozväzovacej podmienkou, že ak odstúpi Kupujúci od kúpnej zmluvy na tovar, v súvislosti s ktorou bol Kupujúcemu poskytnutý dar či bezplatný bonus, stráca príslušná darovacia zmluva účinnosti a Kupujúci je povinný spolu s tovarom z kúpnej zmluvy Predávajúcemu vrátiť aj dar či iný zadarmo poskytnutý bonus.
  1. Kupujúci na seba preberá riziko zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 občianskeho zákonníka.
  1. CENA ZA TOVAR A SPÔSOBY PLATBY
  1. Ceny tovaru uvedené na Webovej stránke sú zmluvné a sú platné pre danú objednávku v okamihu jej podania Kupujúcim. Ceny v prehľadoch a ponukách na Webovej stránke sú uvedené ako bez DPH tak aj s DPH, pričom ceny sú uvádzané tiež vrátane všetkých ostatných daní a poplatkov s výnimkou dopravného a prípadného poplatku za vybraný spôsob platby. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní eshopu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť Predávajúceho predať tovar za individuálne dohodnutých cenových podmienok.
  1. Ku kúpnej cene bude pripočítaná DPH v zákonnej výške.
  1. Tovar, ktorý bude expedovaný poštou alebo prepravnou službou bude spoplatnený podľa platného cenníka uvedeného na Webovej stránke v sekcii spôsoby doručenia a platby, https://www.scandishop.sk/doprava-a-platba/
  1. Pri ťažkých a objemných zásielok sa cena stanoví podľa platného cenníka prepravcu a bude odsúhlasená Kupujúcim.
  1. Cenu tovaru podľa kúpnej zmluvy a dopravné môže Kupujúci Predávajúcemu uhradiť podľa svojej voľby uvedené vo svojej objednávke nasledujúcim spôsobom:
  1. Platba vopred prevodom na bankový účet Predávajúceho 123-2506830297/0100. V prípade platby bankovým prevodom vopred bude Predávajúcim vystavená Kupujúcemu zálohová faktúra, na základe ktorej uhradí kupujúci stanovenú cenu v plnej výške. Pokiaľ bude tovar odosielaný poštou alebo prepravnou službou, nebude účtované dobierečné, a / alebo
  1. V hotovosti na dobierku v mieste určenom Kupujúcim v jeho objednávke, a / alebo
  1. Platba "Twisto Pay" poskytovaná spoločnosťou Twisto payments as, IČO: 01615165, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel B, vložka 19085, so sídlom na adrese Újezd ​​450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1 na základe Twisto faktúry postúpením pohľadávky na úhradu platby s predĺženou splatnosťou spoločnosti Twisto payments as, a to za podmienok uvedených v "Všeobecných obchodných podmienkach pre zákazníkov služby" TWISTO ". V prípade, že Kupujúci využije službu "Twisto Pay" sprostredkovanú Predávajúcim a poskytovanú zo strany Twisto payments a.s., je Kupujúci povinný uhradiť platbu (tj. Celkovú kúpnu cenu a náklady na dopravu tovaru) do 14 dní odo dňa doručenia tovaru. K uzavretiu kúpnej zmluvy dôjde vyplnením objednávky zo strany Kupujúceho, akceptáciou objednávky zo strany Predávajúceho (písomným potvrdením elektronickou poštou) a úhradou objednaného tovaru Kupujúcim alebo využitím služby "Twista". Kupujúci súhlasí s tým, že vybraním služby Twisto Pay v nákupnom košíku Obchodníka a po následnom schválení platby Twistom, akceptuje "Všeobecné obchodné podmienky pre zákazníkov služby" TWISTO ", a / alebo
  1. Prípadne prostredníctvom ďalších platobných metód / možnosti uvedené v čase uzavretia zmluvy na Webovej stránke - eshopu Predávajúceho.
  1. V prípade platby v hotovosti na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí objednaného tovaru.
  1. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci Kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a zašle ho spoločne s dodávaným tovarom.
  1. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
  1. Ak spĺňa platba zo strany Kupujúceho Predávajúcemu podmienky pre to, aby bola predmetom evidencie tržieb podľa zákona č. 112/2016 Zb. o evidencii tržieb, potom platí nasledujúce: "Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín. "
  1. Ak sa ocitne niektorá zo zmluvných strán v omeškaní s úhradou ktorejkoľvek platby podľa Zmluvy, je druhá zmluvná strana oprávnená požadovať úrok z omeškania podľa platných právnych predpisov. Ak je Kupujúcim podnikateľ, dohody týmto pre prípad nesplnenia jeho peňažné povinnosti zmluvná pokuta vo výške 0,1% z nezaplatenej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
  1. Ak neprevezme Kupujúci objednaný tovar do 10 (desiatich) dní odo dňa, keď mu to bolo Predávajúcim, dopravcom či inú osobu umožnené, prípadne ak odmietne bezdôvodne prevzatí tovaru, je povinný uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 10% z kúpnej ceny tovaru.
  1. Predávajúci je pri omeškaní s úhradou kúpnej ceny dlhšie ako 10 dní zo strany Kupujúceho, a predovšetkým pri porušení ďalších povinností Kupujúceho vyplvajúce zo Zmluvy, týchto VOP a / alebo zákona oprávnený od zmluvy bez zbytočného odkladu odstúpiť.
  1. Zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Predávajúceho na náhradu prípadnej vzniknutej škody.
  1. Kupujúci ďalej berie na vedomie, že konečné ceny u produktov sú uvádzané po zaokrúhlení na celé koruny v súlade s príslušnými právnymi predpismi, v špecifických situáciách teda môže v konečnom súčte všetkých zakupovaných produktov dôjsť k nepatrnej odchýlke od takto uvedenej kúpnej ceny, toto je dané práve v dôsledku zaokrúhlením na celé čiastky. Podrobný rozpis kúpnej ceny, vr. centov, je vždy uvedený v košíku Kupujúceho.
  1. Akčné ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú. Pôvodná cena znamená cenu tovaru / služby, za ktorú predmetný tovar / službu predávajúci ponúkal bez zohľadnenia akýchkoľvek možných bonusov, marketingových kampaní na podporu predaja a iných zľavových akciách na jej prevádzkovanom eshopu, alebo cenu nezáväzne odporúčanú výrobcom či distribútorom, pričom bude zobrazená vždy tá z cien, ktorá lepšie reflektuje cenovú hladinu daného výrobku na trhu.
  1. Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, keď nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a to najmä v prípade, keď kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú chybou či omylom v dôsledku chyby interného informačného systému Predávajúceho a / alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, je predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť v súlade s čl. IX týchto VOP, a to aj potom, čo Kupujúci dostal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku. Predávajúci v takomto prípade Kupujúceho informuje o takejto skutočnosti. Príklady, kedy môže dôjsť k chybne zverejnenej cene sú najmä nasledujúce a) cena tovaru je na prvý pohľad nesprávna (napr. Nezohľadňuje nákupnú cenu); b) u ceny tovaru prebýva alebo chýba jedna alebo viac cifier; c) zľava na tovar presahuje 50% bez toho, aby tovar bol súčasťou zvláštne marketingové kampane či výpredajové akcie označené špeciálnym symbolom a pod. Predávajúci upozorňuje, že informačný systém Predávajúceho môže uvádzať aj u tovar sa zjavne chybnou cenou automaticky informáciu, že ide o tovar zľavnené, resp. o tovar vo výpredaji a pod. V prípade pochybností, či je tovar skutočne zľavnené či ide o zjavnú chybu v cene tovaru je preto Kupujúci povinný kontaktovať predávajúceho a informáciu o správnosti ceny si overiť.
  1. DOPRAVA A DODANIE TOVARU
  1. Dodávky objednaného tovaru budú podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností realizované v čo najkratšom termíne. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky Kupujúceho. Maximálna doba pre dodanie tovaru je 14 (štrnásť) dní odo dňa uzavretia zmluvy, prípadne od zaplatenia kúpnej ceny, ak má byť hradená pred dodaním tovaru. Ak budú okolnosti signalizovať, že táto lehota nebude dodržaná, kontaktuje predávajúci e-mailom či telefonicky Kupujúceho pred jej uplynutím.
  1. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci jedným zo spôsobov na základe voľby Predávajúceho..
  1. Zásielka s objednaným tovarom obsahuje originál daňového dokladu, návod na používanie tovaru a záručný list (ak je vydávaný).
  1. Objednaný tovar je možné podľa voľby Kupujúceho urobené v jeho objednávke doručiť prostredníctvom kuriérskej služby.
  1. Predávajúci a Kupujúci si môžu dojednať aj iný spôsob dopravy ako uvedený v týchto Všeobecných obchodných podmienok, pričom v takom prípade nesie Kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.
  1. V prípade, že je z dôvodov na strane Kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v jeho objednávke, je kupujúci povinný uhradiť nutné náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. nutné náklady spojené s iným spôsobom doručenia.
  1. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru a v prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí Kupujúci zásielku od prepravcu prevziať.

  VII.          PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

  1. Kupujúci - Spotrebiteľ má právo v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 občianskeho zákonníka do štrnástich (14) dní odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu. Kupujúci berie na vedomie, že toto právo výslovne nepatrí osobám, ktoré nie sú Spotrebiteľmi, teda najmä Podnikateľmi.
  1. Kupujúci - Spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu v lehote 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni, keď on alebo ním určená tretia osoba (iná ako prepravca) prevezme tovar (v prípade uzavretia zmluvy, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodanie viacerých častí, má právo odstúpiť do 14 dní odo dňa kedy on alebo ním určená tretia osoba - iná ako dopravca - prevezme poslednú dodávku tovaru). Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslaný v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.
  1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka nemožno mimo iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktoré spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.
  1. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy musí Spotrebiteľ o svojom odstúpení od zmluvy informovať Predávajúceho formou jednostranného právneho rokovania (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb, faxom alebo e-mailom na info@scandishop.sk). Spotrebiteľ môže použiť priložený vzorový formulár umiestnenie na Webovej stránke Predávajúceho pre odstúpenie od zmluvy (nie je to však jeho povinnosťou), v takom prípade potvrdí Predávajúci Spotrebiteľovi v textovej podobe bez zbytočného odkladu jeho prijatie.
  1. Aby bola dodržaná lehota na odstúpenie od zmluvy, postačuje odoslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.
  1. Spotrebiteľ berie na vedomie, že nemôže odstúpiť od zmluvy v prípadoch, kedy tak stanoví zákon, napríklad v prípade:
  1. zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu,
  1. zmluvy o poskytovaní služieb, ktoré predávajúci splnil s predchádzajúcim výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;
  1. zmluvy o dodávke tovaru alebo služby, ktorých cena závisí na výchylkách finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho a ku ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy;
  1. zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom;
  1. zmluvy o oprave alebo údržbe vykonanej v mieste určenom Kupujúceho na jeho žiadosť; to však neplatí v prípade následného prevedení iných ako vyžiadaných opráv či dodanie iných ako vyžiadaných náhradných dielov;
  1. zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybral a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť;
  1. Kupujúci - Spotrebiteľ berie na vedomie, že ak je spoločne s tovarom Kupujúcemu - Spotrebiteľovi Predávajúcim bezplatne poskytnúť bonus či dar, je príslušná darovacia zmluva medzi Spotrebiteľom a Kupujúcim uzatváraná s rozväzovacej podmienkou, že odstúpi ak Spotrebiteľ od kúpnej zmluvy na tovar, v súvislosti s ktorou bol Spotrebiteľovi poskytnutý dar či bezplatný bonus, stráca príslušná darovacia zmluva účinnosti a Spotrebiteľ je povinný spolu s tovarom z kúpnej zmluvy Predávajúcemu vrátiť aj dar či iný zadarmo poskytnutý bonus.

  VIII.        DÔSLEDKY ODSTÚPENIA OD ZMLUVY

  1. Ak Kupujúci - Spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, predávajúci mu vráti bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď mu došlo oznámenie Spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy, všetky platby, ktoré od Spotrebiteľa obdržal, vrátane nákladov na dodanie tovaru od predávajúceho, Kupujúcemu - spotrebiteľovi (okrem dodatočných nákladov vzniknutých v dôsledku spotrebiteľom zvoleného spôsobu dodania, ktorý je iný ako najlacnejší spôsob štandardného dodania Predávajúcim ponúkaný). Predávajúci vráti všetky platby bezhotovostným prevodom na účet Spotrebiteľa, ktorý mu bude zo strany Spotrebiteľa oznámený. V žiadnom prípade tým Spotrebiteľ neznáša ďalšie náklady. Platbu Predávajúci vráti až po obdržaní vráteného tovaru alebo ak preukáže Spotrebiteľ, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.
  1. Kupujúci - Spotrebiteľ je povinný tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď došlo k odstúpeniu od zmluvy, zaslať späť. Lehota sa považuje za zachovanú, ak Kupujúci - Spotrebiteľ Predávajúcemu odošle tovar späť pred uplynutím 14 dní. Ak odstúpi Kupujúci - Spotrebiteľ od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky Kupujúcemu - Spotrebiteľovi skôr, než mu Kupujúci - Spotrebiteľ tovar odovzdá alebo preukáže, že tovar riadne a preukázateľne Predávajúcemu
  1. Kupujúci - Spotrebiteľ týmto berie na vedomie, že znáša všetky náklady spojené s vrátením tovaru v rámci odstúpenia späť Predávajúcemu.
  1. Kupujúci - Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s týmto tovarom iným spôsobom, než ktorý je potrebný na zistenie povahy a vlastnosťami tovaru, vrátane jeho funkčnosti.
  1. Nárok na úhradu škody vzniknuté na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku Kupujúceho - Spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny.
  1. Predávajúci si dovoľuje Kupujúceho - Spotrebiteľa upozorniť, že jeho vyššie uvedené právo na odstúpenie od zmluvy nemožno chápať ako jeho možnosť bezplatne si tovar požičať a po 14 dňoch ho vrátiť späť. Kupujúci - Spotrebiteľ má právo s tovarom nakladať iba takým spôsobom, ktorý je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti tovaru. Ak Kupujúci - Spotrebiteľ s tovarom nakladá v rozpore s predchádzajúcou vetou, v dôsledku čoho je vrátený tovar poškodený, opotrebovaný, použité, zodpovedá Kupujúci - Spotrebiteľ za zníženie hodnoty vráteného tovaru a Predávajúci môže započítať v súlade s týmto článkom. VIII. ods. 5) tento svoj nárok na náhradu týmto mu vzniknutej škody oproti nároku Kupujúceho - Spotrebiteľa na vrátenie kúpnej ceny za tovar.
  1. Kupujúci - Spotrebiteľ nemôže od zmluvy odstúpiť o poskytovaní služieb, ktoré predávajúci splnil s predchádzajúcim výslovným súhlasom Kupujúceho - Spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.
  1. PRÁVO PREDÁVAJÚCEHO ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
  1. Predávajúci je v zmysle ust. § 2001 Občianskeho zákonníka oprávnený od zmluvy a / alebo jej časti jednostranne odstúpiť, s okamžitou účinnosti, predovšetkým v prípadoch, že:
  1. objednaný tovar už nie je dostupný v rámci skladových zásob Predávajúceho, a / alebo
  2. objednaný tovar sa už nevyrába, a / alebo
  3. objednaný tovar sa už nedodáva Predávajúcemu, a / alebo
  4. sa výrazným spôsobom zmenila cena objednaného tovaru, oproti dohodnutej kúpnej cene podľa objednávky, a / alebo
  5. došlo k omylu a / alebo administratívnej a / alebo technickej chybe pri ponuke, identifikácii, popise tovaru, a / alebo mylnému či inak chybnému zverejnenia ceny tovaru na Webovej stránke - eshopu Predávajúceho, a / alebo
  6. Kupujúci je v omeškaní s úhradou kúpnej ceny tovaru dlhšie ako 14 dní, a / alebo
  7. Kupujúci je v omeškaní s prevzatím objednaného tovaru do 10 (desiatich) dní odo dňa, keď mu to bolo Predávajúcim, dopravcom alebo inú osobu umožnené prevzatie, a / alebo
  8. Predávajúci má dôvodné podozrenie, že Kupujúci uviedol mylné, nepravdivé, alebo zavádzajúce údaje v rámci objednávky tovaru.
  1. Predávajúci je v zmysle ust. § 2001 Občianskeho zákonníka oprávnený od zmluvy uzatvorenej s Kupujícím - Podnikateľom odstúpiť bez udania dôvodu kedykoľvek do doby prevzatia tovaru Podnikateľom, pričom v takom prípade vráti predávajúci Podnikateľovi kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to na bankový účet, z ktorého bola kúpna cena hradená.
  1. V prípadoch, keď má Kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, je ďalej predávajúci tiež oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to až do doby prevzatia tovaru Kupujúcim. V takom prípade vráti Predávajúci Kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu, a to bezhotovostne na účet určený Kupujúcim. Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy alebo jej časti v prípadoch, kedy tak stanoví zákon.
  1. PRÁVA Z VADNÉHO PLNENIA
  1. Práva a povinnosti Predávajúceho a Kupujúceho ohľadom práv z chybného plnenia sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až § 2174.
  1. Predávajúci v súlade s ust. § 2161 Občianskeho zákonníka zodpovedá Spotrebiteľovi, že ním objednaný tovar pri prevzatí nemá vady, tj. hlavne že v čase, keď Spotrebiteľ vec prevzal, má tovar vlastnosti, ktoré si strany dohodli, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré Kupujúci očakával vzhľadom na charakter tovaru a na základe reklamy ním vykonávané, sa tovar hodí k účelu, ktorý pre jeho použitie Predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar rovnakého druhu bežne používa, tovar zodpovedá kvalitou alebo prevedením dohovorenej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určené podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy, je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a vyhovuje požiadavkám právnych predpisov. Za chybu tovaru však nemožno považovať rozdielnosť odtieňov farieb v skutočnosti a na elektronických zobrazovacích zariadeniach.
  1. V súlade s ust. § 2161 ods. 2 Občianskeho zákonníka vo vzťahu ku Spotrebiteľovi platí, že ak sa prejavia vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí.
  1. V súlade s ust. § 2165 ods. 1 Občianskeho zákonníka platí, že Kupujúci - Spotrebiteľ je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne u spotrebného tovaru v čase maximálne dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od prevzatia, pričom to neplatí u veci predávané za nižšiu cenu za chybu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním, u použitej veci na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí Spotrebiteľom, ak to vyplýva z povahy veci.
  1. Kupujúci - Podnikateľ je oprávnený uplatniť právo zo vady, ktorá sa vyskytne pri tovare v čase maximálne dvanásť (12) mesiacov od dňa prechodu nebezpečenstva škody na Kupujúceho - Podnikateľa, hoci sa prejaví až neskôr, a / alebo prípadne v lehote, ktorú predávajúci uvedie v rámci popise tovaru s ohľadom na záručnej lehoty poskytovanej dodávateľom a / alebo výrobcom zakúpeného tovaru. Toto neplatí u tovaru predávaného za nižšiu cenu na alebo v dôsledku vady, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním, u použitej veci na vadu zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktorú vec mala pri prevzatí Kupujúcim, ak vyplýva to z povahy veci.
  1. V súlade s ust. § 2169 Občianskeho zákonníka platí, že ak nemá vec vlastnosti stanovené v ust. § 2161 Občianskeho zákonníka, môže Spotrebiteľ požadovať dodanie novej veci bez vád, ak to nie je vzhľadom k povahe vady neprimerané, ale ak sa vada týka len súčasti veci, môže Spotrebiteľ požadovať len výmenu súčasti; ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak je to však vzhľadom k povahe vady neúmerné, najmä ak možno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu, má Spotrebiteľ právo na bezplatné odstránenie vady. Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má Spotrebiteľ aj v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakovaný výskyt vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má Spotrebiteľ aj právo od zmluvy odstúpiť. Ak neodstúpi Spotrebiteľ od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Spotrebiteľ má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy Spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.
  1. V súlade s ust. § 2170 Občianskeho zákonníka platí, že práva z chybného plnenia Kupujúcemu nenáleží, ak pred prevzatím veci vedel, že tovar má vady, alebo ak si Kupujúci vadu sám spôsobil, tj. hlavne neodbornou manipuláciou s tovarom zo strany Kupujúceho. Kupujúci je povinný užívať a udržiavať dodaný tovar podľa návodu na použitie, ktorý mu bol Predávajúcim dodaný spoločne s tovarom. Reklamácia tovaru sa nevzťahuje na chyby a zníženú akosť tovaru spôsobené jeho obvyklým opotrebením, neodborným alebo neprimeraným použitím a zaobchádzaním s tovarom, užívaním tovaru na iné účely, než na ktoré je určené, či na vady tovaru, o ktorých Kupujúci vedel pri uzatváraní kúpnej zmluvy, alebo ktoré sám spôsobil.
  1. V súlade s ust. § 2172 Občianskeho zákonníka sa práva z vady (reklamáciu) uplatňujú u Predávajúceho, a to buď písomne ​​na adresu sídla Predávajúceho: Adresa primárne určená pre doručovanie nárokov z vád tovaru Predávajúcemu je: Veľké dráhy 74e, 664 61 Opatovice. Kupujúci je ďalej riadne oprávnený uplatniť reklamáciu formou online formulára prostredníctvom internetového formulára u Predávajúceho: formulár pre reklamáciu tovaru, a / alebo e-mailom na adresu: info@scandishop.sk uplatnenie reklamácie musí obsahovať: 1) úplný opis označenia a identifikáciu objednávky a tovar Kupujúceho (odporúča priložiť kópiu alebo identifikáciu objednávky / faktúry), 2) riadny a preukazný opis vady tovaru, vr. jej riadnej dokumentácie (napr. riadny popis vady a / alebo fotografie), a 3) následnú voľbu a uplatnenie reklamačného nároku Kupujúceho - spotrebiteľa v súlade s čl. X ods. 6) týchto VOP.
  1. Predávajúci je povinný Kupujúcemu zaslať bezodkladne písomné potvrdenie o prijatí reklamácie a tom, kedy Kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie Kupujúci požaduje. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.
  1. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch v lehote primeranej do troch (3) dní, Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci s Kupujícím nedohodnú na dlhšej lehote. Predávajúci je povinný vydať Kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na iné osoby určené na vykonanie opravy.
  1. Záruka za akosť tovaru v zmysle ust. § 2113 Občianskeho zákonníka je Kupujúcemu poskytovaná v závislosti na záruke za akosť tovaru poskytovaná výrobcom tovaru. Ak je na predávanom tovare, na jeho obale, návode pripojenému k tovaru alebo v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, po ktorú je možné vec použiť, použijú sa zákonné ustanovenia o záruke za akosť tovaru. Predávajúci poskytne Kupujúcemu informácie ohľadom záruky za akosť konkrétneho druhu tovaru tiež na základe jeho telefonickej alebo e-mailovej otázky adresovaného Predávajúcemu.
  1. Zárukou za akosť sa podľa ust. § 2113 Občianskeho zákonníka predávajúci zaväzuje, že tovar bude po určitú dobu spôsobilý na použitie na obvyklý účel alebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tieto účinky má aj uvedenie záručnej doby alebo doby použiteľnosti veci na obale alebo v reklame. Záruka môže byť poskytnutá aj na jednotlivú súčasť veci. Záručná doba beží od odovzdania tovaru Kupujúcemu; ak bolo tovaru podľa zmluvy odoslať, beží od dôjdenia tovaru do miesta určenia. Kupujúci nemá právo zo záruky, ak spôsobila vadu po prechode nebezpečenstva škody na veci na Kupujúceho vonkajšia udalosť.
  1. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46 / ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) ( ďalej len "nariadenie GDPR") súvisiace so spracovaním osobných údajov Kupujúceho na účely plnenia kúpnej zmluvy, na účely rokovania o kúpnej zmluve a na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu
  1. Kupujúci, ktorý je zároveň fyzickou osobou, udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle 4 písm. a) zákona č. 110/2019, o spracovaní osobných údajov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež len "zákon o spracovaní osobných údajov"), Správcom, a to všetkých osobných údajov, ktoré Správcovia poskytne (ďalej len " osobné údaje "), najmä meno, priezvisko, telefón, e-mailové adresy, identifikačné čísla, daňové identifikačné číslo a prípadne ďalšie údaje, napr. dátum narodenia.
  1. Kupujúci, ktorý je zároveň fyzickou osobou, udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov podľa predchádzajúceho odseku na účely zriadenia a vedenia používateľského účtu Kupujúceho v rámci eshopu, uzatváranie a plnenie zmlúv medzi Kupujúcim a Správcom, za účelom zlepšenia a rozšírenia služieb Kupujúcim (najmä celkové zlepšenie fungovanie eshopu, pridanie funkcionalít atď.), a v prípade, že Kupujúci nezvolia inú možnosť, tiež ponuky obchodu alebo služieb (zasielanie obchodných oznámení a newsletteru).
  1. Kupujúci súhlasí v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., O niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v znení neskorších predpisov, so zasielaním obchodných oznámení Predávajúcim na elektronickú adresu či telefónne číslo Kupujúceho. Svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle čl. 13 nariadenia GDPR súvisiace so spracovaním osobných údajov Kupujúceho pre účely zasielania obchodných oznámení plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu.
  1. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač Kupujúceho, môže Kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať
  1. Princípy a podmienky spracovania osobných údajov Predávajúceho sú uvedené a Kupujúcemu prístupné na webovej stránke s odkazom: https://www.scandishop.sk/podmienky-ochrany-osobnych-udajov/
  1. Kupujúci zároveň berie na vedomie, že:
  1. ak nezvolí inú možnosť, jeho osobné údaje môžu byť Správcom spracované rovnako za účelom ponuky obchodu, uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy;
  1. nebudú spracovávané jeho citlivé údaje v zmysle zákona o spracovaní osobných údajov;
  1. svoje osobné údaje poskytuje dobrovoľne a na neobmedzenú dobu;
  1. Správca je oprávnený spracovávať jeho osobné údaje v plnom rozsahu do doby, než Kupujúci požiada o ich odstránenie;
  1. svoj súhlas so spracovaním osobných údajov môže Kupujúci kedykoľvek odvolať, a to písomne ​​či zo svojej e-mailovej adresy;
  1. jeho osobné údaje bude Správca spracovávať manuálne i automaticky prostredníctvom svojich zamestnancov a ďalej prostredníctvom spracovateľov poverených Správcom na základe písomnej zmluvy, ktorí podľa takejto zmluvy budú povinní chrániť osobné údaje Kupujúceho najmenej v rovnakom rozsahu ako Správca;
  1. s výnimkou vyššie uvedeného Správca ani spracovateľ nebudú poskytovať osobné údaje Kupujúceho iným tretím osobám, s výnimkou osôb, ktoré zaisťujú administratívnu, účtovnú a technickú podporu pri prevádzke eshopu;
  1. zamestnanci Správca alebo spracovateľa, iné fyzické osoby, ktoré budú spracovávať osobné údaje Kupujúceho na základe zmluvy so správcom alebo spracovateľom, a ďalšie osoby, ktoré v rámci plnenia zákonom stanovených oprávnení a povinností budú prichádzať do styku s osobnými údajmi u prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa, sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch a o bezpečnostných opatreniach, ktorých zverejnenie by ohrozilo zabezpečenie osobných údajov Kupujúceho, pričom táto povinnosť mlčanlivosti trvá aj po skončení zamestnania alebo príslušných prác;
  1. má v súvislosti so spracovaním osobných údajov Správcom práva vyplývajúce najmä, najmä má právo požiadať Správcu o informáciu o spracovaní svojich osobných údajov, pričom túto informáciu je Správca povinný Kupujúcemu bez zbytočného odkladu odovzdať. Obsah informácie je daný ustanoveniami zákona o spracovaní osobných údajov. Správca má právo za poskytnutie informácie požadovať primeranú úhradu neprevyšujúcu náklady nevyhnutné na poskytnutie informácie. Povinnosť Správca poskytnúť Kupujúcemu tieto informácie za neho môže plniť spracovateľ;
  1. v prípade, že sa Kupujúci domnieva, že Správca alebo spracovateľ vykonáva spracovanie jeho osobných údajov, ktoré je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života subjektu údajov alebo v rozpore so zákonom o ochrane osobných údajov, najmä ak budú jeho osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže Kupujúci požiadať Správcu alebo spracovateľa o vysvetlenie, a / alebo požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto vzniknutý stav, najmä požiadať o blokovanie, vykonanie opravy, doplnenie alebo likvidáciu jeho osobných údajov. Ak bude takáto žiadosť Kupujúceho uznaná za oprávnenú, Správca alebo spracovateľ okamžite odstráni závadný stav;
  1. Správca splnil svoju povinnosť a oznámil svoj zámer spracovávať osobné údaje Kupujúcich Úradu pre ochranu osobných údajov;
  1. Správca a spracovateľ sú povinní prijať potrebné opatrenia na to, aby nedošlo k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom Kupujúceho, k ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich inému neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Táto povinnosť platí aj po ukončení spracovaní osobných údajov.

  XII.          LICENČNÉ PODMIENKY, PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA.

  1. S výnimkou neprevoditeľného osobného práva na využitie eshope v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami nenadobúdajú Kupujúci využitím eshopu ani uzatvorením kúpnej zmluvy s Predávajúcim žiadne práva duševného vlastníctva na práva Predávajúceho na duševné vlastníctvo, ani práva duševného vlastníctva, obchodných názvov, registrovaných značiek iných osôb.
  1. Kupujúci nie sú oprávnení vytvárať odvodené diela na základe Webových stránok.

  XIII.        ZMENY VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK

  1. Pri výklade týchto Všeobecných obchodných podmienok sa použije aj prax, ktorá bude medzi Zmluvnými stranami zavedená, avšak ani takáto prax nie je spôsobilá sama o sebe text (podmienky) týchto Všeobecných obchodných podmienok zmeniť.
  1. Predávajúci je oprávnený tieto Všeobecné obchodné podmienky alebo akékoľvek dodatočné podmienky týkajúce sa predaja a služieb poskytovaných Predávajúcim príležitostne meniť, napríklad z dôvodu zmien platných zákonov, vylepšovanie alebo iných zmien Služieb. Predávajúci je najmä oprávnený tieto Všeobecné obchodné podmienky zmeniť, ak nevyhnutnosť také zmeny vyplýva z právnych predpisov krajiny, v ktorej dochádza k predaju a poskytovanie služieb Predávajúcim.
  1. Svojim ďalším využitím eshopu po tom, kedy došlo k zmene týchto Všeobecných obchodných podmienok a odoslaním objednávky vyjadruje Kupujúci svoj súhlas so zmeneným znením týchto Všeobecných obchodných podmienok, prípadne so zmeneným znením súhlasu so spracovaním osobných údajov.
  1. Predávajúci sa zaväzuje správu o zmenách podmienok zverejňovať na svojich webových stránkach. Zmeny nebudú uplatňované spätne. Zmeny týkajúce sa nových funkcií určitej Služby alebo zmeny uskutočnené z právnych dôvodov však nadobudnú účinnosť okamžite. Ak so zmenenými podmienkami nebude Kupujúci súhlasiť, je povinný eshop prestať využívať.
  1. Kupujúci sa zaväzuje znenie Všeobecných obchodných podmienok pravidelne kontrolovať.

  XIV.        DORUČOVANIE

  1. Doručovacou adresou Predávajúceho je adresa jeho sídla, zapísaná ku dňu odoslania zásielky v obchodnom registri.
  1. Akákoľvek zásielka zasielaná Predávajúcemu sa považuje za doručenú okamihom jej prevzatia Predávajúcim. Ak neprevezme predávajúci zásielku na svojej doručovacej adrese, považuje sa zásielka za doručenú desiatym dňom po jej uložení u poskytovateľa poštových služieb, a to bez ohľadu na to, z akého dôvodu k nedoručenie zásielky došlo (tj. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade , že sa adresát odsťahoval a pod.).
  1. Doručovacia adresou Kupujúceho je adresa, ktorú daný Kupujúci uviedol pri svojej registrácii, resp. pri zriadení svojho užívateľského účtu, či v rámci objednávky tovaru, prípadne iná adresa, ktorú Kupujúci Predávajúcemu následne oznámi alebo uvedie v nastaveniach svojho používateľského účtu.
  1. Akákoľvek zásielka zasielaná Kupujúcemu sa považuje za doručenú okamihom jej prevzatia Kupujúcim. Ak neprevezme Kupujúci zásielku na svojej doručovacej adrese, považuje sa zásielka za doručenú desiatym dňom po jej uložení u poskytovateľa poštových služieb, a to bez ohľadu na to, z akého dôvodu k nedoručenie zásielky došlo (tj. Zásielka sa považuje za doručenú aj v prípade , že sa adresát odsťahoval a pod.).
  1. Vyššie uvedené spôsoby nevylučujú doručovanie zásielok inými spôsobmi, ktoré umožňuje právny poriadok, tj. napr. prostredníctvom dátovej schránky.
  1. ROZHODNÉ PRÁVO A SÚDNA PRÍSLUŠNOSŤ.

   

  1. Tieto podmienky používania eshopu a / alebo uzatváranie kúpnych zmlúv prostredníctvom prostriedkov elektronickej komunikácie na diaľku, prípadne priamej účasti zmluvných strán, sa riadia výlučne právnym poriadkom Českej republiky podľa čl. XVI. Ods. 9. Kolízne normy sa neuplatnia, pokiaľ je však ich použitie nevyhnutné , použijú sa v zmysle umožňujúcim aplikácii (použitia) českého právneho poriadku v čo najširšom rozsahu.
  1. Využitím eshopu a / alebo uzatvorením kúpnej zmluvy Kupujúci vyjadrujú svoj súhlas s vyššie uvedenou voľbou právneho poriadku Českej republiky, ak taký súhlas môžu platne dať. Predávajúci potom s takou voľbou tiež súhlasí.

  XVI.        SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

  1. Predávajúci si aj v súvislosti s komunikáciou na diaľku neúčtuje žiadne náklady. Kupujúci znáša všetky náklady na použitie týchto prostriedkov komunikácie na diaľku, najmä náklady na odchádzajúce telefónne hovory, náklady na prístup k internetu a podobne. Náklady na použitie týchto komunikačných prostriedkov sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré Kupujúci používa.
  1. Spotrebiteľ je oprávnený sa so svojimi prípadnými sťažnosťami obrátiť priamo na Predávajúceho.
  1. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pre riešenie sporov on-line nachádzajúce sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť pri riešení sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy. Pre všetky spory medzi predávajúcim a kupujúcim sú výhradne miestne a vecne príslušné súdy Českej republiky.
  1. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21 . mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22 / ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov on-line).
  1. Predávajúci nie je vo vzťahu ku Spotrebiteľovi viazaný žiadnymi etickými kódexmi správania v zmysle ust. § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.
  1. Všetky ďalšie informácie a skutočnosti, ku ktorých oznámeniu Spotrebiteľovi je predávajúci povinný podľa ust. § 1811 ods. 2 a § 1820 ods. 1 Občianskeho zákonníka a ktoré nie sú zrejmé z príslušných ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok, vyplývajú z konkrétnej Objednávky urobené Spotrebiteľom.
  1. Pokiaľ Kupujúci nezvolí inak, súhlasí Kupujúci so zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu Kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení Predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.
  1. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. Cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup vo webovom rozhraní eshope možné vykonať a záväzky Predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. Cookies na počítač Kupujúceho, môže Kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.
  1. Všetky zmluvné vzťahy vrátane týchto VOP sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je Kupujúcim Spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené VOP, Občianskym zákonníkom a zákonom č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúcim Podnikateľ, riadia sa vzťahy neupravené VOP a Občianskym zákonníkom.
  1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke Predávajúceho a sú v príslušnom znení rozhodujúcej pre všetky objednávky urobené v tento deň a neskôr. Dňom zverejnenia týchto Všeobecných obchodných podmienok sa ruší platnosť predchádzajúcich Všeobecných obchodných podmienok, to však nemá vplyv na kúpne zmluvy uzatvorené podľa doterajšieho znenia Všeobecnej obchodných podmienok. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok, to však nemá vplyv na kúpne zmluvy uzavreté predtým podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok. Nové znenie Všeobecných obchodných podmienok bude zverejnené na Webovej stránke Predávajúceho.
  1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Osobitné dohody s Kupujúcim urobené v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto Všeobecných obchodných podmienok, ktorá by s nimi boli v rozpore.
  1. Všetky informácie o tovare umiestnené na Webových stránkach Predávajúceho sú informatívneho charakteru a nemožno z nich vyvodzovať právne následky.
  1. Kontaktné údaje pre uplatnenie práv Spotrebiteľa:

  E-mail: info@scandishop.sk

  1. Všeobecné obchodné podmienky neudeľujú práva žiadnym tretím stranám.
  1. Ak bude Kupujúci a používateľ eshopu tieto Všeobecné zmluvné podmienky porušovať a ak nebude predávajúci na toto porušenie reagovať, neznamená to, že by sa predávajúci vzdával akýchkoľvek práv, ktorá jej prípadne patrí (ako napríklad právo ďalej v budúcnosti robiť nevyhnutné právne rokovania vedúce k uplatnenie jeho práv).
  1. Ak vyjde najavo, že určité ustanovenia týchto Všeobecných obchodných podmienok nie je vynútiteľné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na žiadne iné ustanovenie.
  1. Ak akýkoľvek záväzok vyplývajúci z týchto Všeobecných obchodných podmienok, ktorý však netvorí ich podstatnú náležitosť, je alebo sa stane nevymáhateľným ako celok alebo jeho časť, je plne oddeliteľný od ostatných ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok, a takáto neplatnosť alebo nevymáhateľnosť nebude mať žiadny vplyv na platnosť a vymáhateľnosť akýchkoľvek ostatných záväzkov podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok. Ak sa týka dôvod neplatnosti len také časti právneho rokovania, ktorú možno od jeho ostatného obsahu oddeliť, je neplatnou len táto časť, ak možno predpokladať, že by k právnemu konaniu došlo aj bez neplatné časti, rozpoznala ak by strana neplatnosť včas.
  1. Ak vyjadrí Kupujúci svoj nesúhlas s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, nie je oprávnený eshop ďalej využívať, ibaže sa s Predávajúcim dohodne inak.
  1. Kupujúci berie na vedomie, že ak vznesie návrh na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok, bude až do okamihu, kedy takáto zmena bude zo strany Predávajúceho výslovne písomne ​​akceptovaná, alebo ako dôjde k inej dohode medzi Zmluvnými stranami, oprávnený eshop využívať a uzatvárať kúpnej zmluvy s Predávajúcim podľa týchto nezmenených Všeobecných obchodných podmienok.
  1. Práva a povinnosti podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok zostávajú v platnosti aj po tej, kedy Kupujúci prestane eshop využívať.
  1. K uzavretiu zmluvy podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok môže dôjsť vo všetkých jazykových verziách uverejnených na Webovej stránke. V prípade rozporu medzi viacerými jazykovými verziami týchto Všeobecných zmluvných podmienok je rozhodujúci ich český text.
  1. Nároky na zmluvné pokuty podľa týchto Všeobecných obchodných podmienok nie sú dotknuté nároky na náhradu škody v plnej výške.

  Dňa 1.2. 2021.